Olav Fromm: ”Vi räddar liv! Nu ska vi bli bättre på att kommunicera det”

Det säger Olav Fromm, styrelsemedlem i Lif och vd för läkemedelsbolaget Chiesi i Norden. I Granath Hälsas nya artikelserie berättar han om läkemedelsbranschens utmaningar framåt och varför hållbarhet och existentiella frågeställningar är nödvändiga om man vill överleva som bolag – och som företagsledare – i en föränderlig värld.

Sverige har haft en historisk stark ställning inom läkemedel och medicinsk teknik, med en tradition av forskning och utveckling i världsklass. Flera helt livsavgörande innovationer har sitt ursprung i Sverige, exempelvis Losec, pacemakern, behandling av för tidigt födda barn samt dialysmaskinen. Och vi står oss fortfarande bra. Det menar Olav Fromm, styrelsemedlem i Lif och vd för läkemedelsbolaget Chiesi i Nordic.

– Oerhört bra! Tittar man på innovationsindex så ser vi att Sverige ligger i topp. Men nu gäller det att hänga med i förändringarna, för att inte tappa eller kväva utvecklingen.

I dagsläget handlar mycket om hållbarhet, med rätta. Men vad betyder det? Rent ideologiskt betyder det att vi måste rädda vår planet. Inom läkemedelsbranschen och Life science-sektorn, liksom i övriga näringslivet, handlar det om överlevnad i en konkurrensutsatt bransch.

– Om Sverige ska fortsätta vara en relevant spelare, som är konkurrenskraftig mot andra länder, då är hållbarhet en viktig parameter. Digitaliseringen är också oerhört centralt. Liksom att främja läkemedelsprövningar, vilket gynnar klinisk forskning, säger Olav Fromm.

Som delaktig i framtagandet av Lif:s manifest, som presenterades i maj 2022, har Olav definierat nio åtaganden som ska bidra till att göra Life Science-sektorn till en ledande aktör i samhällsomställningen.

– Vissa läkemedelsbolag har kommit längre än andra i sitt hållbarhetsarbete. Genom manifestet uppmanar Lif sina medlemmar, oavsett storlek, att utforma en strategi som bidrar till FN:s klimatmål, säger Olav och tydliggör vad alla bolag med självbevarelsedrift bör ägna tid åt närmsta åren:
– Det handlar om att använda manifestet som en tillgång, en vägvisare som tydliggör de affärsmöjligheter som utvecklingen ger. Arbetet berör mer än miljö och gröna frågor, de spänner över läkemedlets hela värdekedja, från forskning och utveckling till produktion och konsumtion.

Hur kan vi i branschen rusta oss?

– Samarbeten och ”shared values” kommer hjälpa oss att hitta lösningar, som till exempel nya betalnings- och finansieringsmodeller, och att ställa krav. Det behövs exempelvis politiska beslut för att anpassa regelverken, bland annat i frågor kring människors tillgång till primärvård. Digitala vårdtjänster sätter fingret på något som många efterfrågat, och mycket är väldigt bra, ändå sätter regelverket käppar i hjulen för användandet av ny teknik som kan skapa modern patientnära vård.
Olav betonar även vikten av att branschen som helhet jobbar på sitt rykte. Både när det kommer till hållbarhetsfrågor och trovärdighet.

– Vi jobbar alla för att rädda liv, minska lidande och bidra till människors hälsa och välmående – vårt arbete kan göra skillnad mellan liv och död. Vi behöver bli bättre på att kommunicera det.
För tio år sedan anställdes Olav Fromm av det italienska familjeföretaget Chiesi för att bygga upp läkemedelsbolaget i Norden. Tidigare hade han arbetat som säljare och kommunikatör, bland annat på Pfizer. Med Olav i spetsen blev Chiesi snabbt en uppstickare i Sverige och idag har bolaget en stark nordisk närvaro med godkända läkemedel inom bland annat neonatalvård och respirationssjukdomar, samt en forsknings- och utvecklingsavdelning på Karolinska Institutets campus.

– Jag är stolt över att jag har byggt upp den här organisationen och att vi idag rankas som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Jag känner ett enormt ansvar; mitt ledarskap svarar idag för hundra nordiska familjers försörjning, säger Olav och betonar att företagsledare som inte engagerar sig starkt förmodligen är uträknade om ett par år. Eller, de kommer i alla fall få rekryteringsproblem.

– Det är inte lön och tjänstebil som lockar talanger idag, utan att arbetet är meningsfullt. Det måste i någon mån bidra till ett högre syfte. Att aktivt jobba med ledarskapsfrågor, självledarskap och worklife balance är en självklar del för att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt positiv utveckling – och för att stärka sin konkurrenskraft.

Nio punkter till ökad hållbarhet:

Etik och transparens

  1. Vi verkar för så stor samverkan, transparens och öppenhet som möjligt genom läkemedlens hela värdekedja.
  2. Vi agerar förtroendeskapande och med respekt i all samverkan, och förvaltar och vidareutvecklar ett etiskt förhållningssätt i den forskande läkemedelsbranschen.
  3. Våra medlemsföretag är goda arbetsgivare.

God hälsa och tillgång till läkemedel

  1. Vi arbetar för en god tillgänglighet och tillgång till läkemedel, och driver på för patienters möjlighet till en optimal behandling samt allas lika rätt till läkemedelsbehandlingar och vård.
  2. Vi bekämpar hotet från antibiotikaresistensen.
  3. Vi är en pålitlig samarbetspartner i bygget av förbättrad resiliens i samhället, i såväl normalläge som vid kriser, pandemier och katastrofer.

Minskad miljöpåverkan

  1. Vi är en del av omställningen till en cirkulär ekonomi.
  2. Vi verkar för en fossilfri läkemedelsbransch.
  3. Vi verkar för minskade utsläpp av läkemedelsrester i vatten.